Portal
Definicje
05.07.2012 Małgorzata Rychlicka
grafika

 

Zarządzanie kryzysowe- zarządzanie kryzysowe do działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

 

Sytucja kryzysowa- należy przez to rozumieć sytuację będąca następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia wiezów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbedne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uazsadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT