Ocena zagrożeń

Nazwa

Charakterystyka zagrożeń

Ocena zagrożeń

Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych

Realne zdarzenia radiacyjne powodują zagrożenia o ograniczonej skali i intensywności, nie stanowią sytuacji wymagających wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Użycie broni jądrowej jest mało prawdopodobne, w tym tego zagrożenia nie uwzględniono.

Bardzo mało prawdopodobne, ryzyko ogranicza się do niewielkich uwolnień substancji nie powodujących większych zagrożeń.

Zagrożenia epidemiczne

Jest to zagrożenie, na które praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej, rozprzestrzeniającej się wśród społeczeństwa byłoby niezwykle trudne do opanowania.

Bardzo mało prawdopodobne wymagające podjęcia nadzwyczajnych działań, może wiązać się z wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt

Zagrożenia mogące objąć cały obszar powiatu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przyległych do rzeki Noteci, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zjawisko może dotyczyć zarówno ptaków dziko żyjących jak i hodowlanych.

 Średni poziom zagrożenia.

Zagrożenia powodziowe oraz meteorologiczne

Stan przygotowania do przeciwdziałania skutkom powodzi oraz efektywnemu ograniczaniu rozprzestrzeniania się tego zagrożenia jest dość ograniczony. Zagrożenie ma charakter lokalnych podtopień.

Coraz częstszymi mogą natomiast być zagrożenia meteorologiczne w postaci:

- silnych, nawet huraganowych wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi podtopienia

- wysokich temperatur i suszy, niskich temperatur, połączonych z dużymi opadami śniegu.

Średni poziom zagrożenia.

Mogą powstać podtopienia w wyniku podniesienia się poziomu wody w rzece Noteć. Występowanie tych zagrożeń może być coraz częstsze.

Zagrożenia spowodowane wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej

Na terenie gminy nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii  przemysłowej. Ewentualna awaria przemysłowa zakładu "Zachem" w Bydgoszczy mogłaby w zależności od kierunku wiatru wywołać niewielkie negatywne skutki w gminie.

 Bardzo mało prawdopodobne.

Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Zagrożenia o skali powodującej konieczność wprowadzenia ograniczeń praw wolności i obywatela-czyli ewoluujące, progresywne i wiążące się z ogromnymi stratami w ludności, środowisku  i infrastrukturze.

Bardzo mało prawdopodobne.

Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego

Zagrożenia o charakterze zagrożeń bezpieczeństwa publicznego mogące być konsekwencją nietypowych sytuacji kryzysowych lub społecznych.

Bardzo małe prawdopodobne.

Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wojennego

Zagrożenia ze strony państw obcych.

Prawdopodobieństwo jest pomijalnie małe.

Zagrożenia związane z wystąpieniem innych sytuacji kryzysowych

Mogą to być wypadki masowe- katastrofy komunikacyjne, budowlane, geologiczne, susze oraz inne nieprzewidziane sytuacje spełniające definicję sytuacji kryzysowych.

Zdarzenia takie występują losowo, np.: katastrofy lotnicze, kolejowe, autokarowe- skala koniecznej interwencji jest jednak zależna od konkretnego przypadku zdarzenia.