Rodzaje zagrożeń

Katastrofy naturalne:

1. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (wichury, duże opady śniegu i nawalne deszcze)

Występować mogą na terenie całej gminy.

Katastrofalne huragany mogą spowodować lokalne utrudnienia w przejezdności dróg oraz uszkodzenia  w napowietrznych liniach energetycznych i telefonicznych. Miejscowe zagrożenia mogą stanowić linie energetyczne 110 kV. Obfite i długotrwałe opady śniegu w połączeniu z innymi zjawiskami atmosferycznymi (wiatr, niskie temperatury) mogą spowodować duże utrudnienia komunikacyjne. W zakresie dróg kołowych konieczne jest utrzymanie przejezdności około 45 km dróg krajowych i międzyregionalnych oraz na pozostałych drogach lokalnych.

Do odcinków kolejowych zagrożonych powstaniem zasp należą:

  • na linii relacji Piła - Bydgoszcz odcinek 1,5 km między wsiami Bielawy - Anieliny
  • na linii relacji Nakło - Chojnice odcinek 1,9 km od granicy miasta do wiaduktu z trasą nr 10 w miejscowości Trzeciewnica

Do odcinków drogowych zagrożonych powstaniem zasp należą:

  • droga nr 10 II kolejność utrzymania relacji Bydgoszcz - Piła na całym odcinku przebiegu przez teren gminy. Ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy miejscowościami Trzeciewnica - Ślesin o długości ok. 2,5 km.
  • droga nr 241 III kolejność utrzymania relacji Rogoźno - Tuchola na odcinku przebiegu przez teren gminy. Ze szczególną uwagą na odcinek Nakło - Chrząstowo o długości ok. 0,5 km.

2. Powodzie i podtopienia

Teren gminy nie jest zagrożony powodziowo. Zarówno uszkodzenie śluz jak i nagły gwałtowny przybór wody na Noteci spowoduje jedynie podtopienia łąk nadnoteckich, które nie są terenami zabudowanymi. Obszar ten może objąć ok. 20 km2 łąk. Na terenie gminy Nakło nad Notecią narażone na zalanie lub podtopienie są przede wszystkim:

  • w mieście - rejon ulic Dolnej, Wodnej, Hallera, Półwiejskiej, Zanotecie
  • sołectwo Występ tj. w Występie rejon ulic Wiejskiej, Nakielskiej oraz Rybackiej
  • sołectwo Janowo oraz droga z Występu do Młyna w Chobielinie
  • sołectwo Polichno (łąki)

3. Pożary lasów

Pożary przestrzenne zagrażają głównie w rejonach zwartych kompleksów leśnych szczególnie w warunkach długotrwałej suszy i przy silnych wiatrach. Największe niebezpieczeństwo powstania pożarów występuje w rejonie kompleksów lasów Potulice - Gorzeń oraz Wieszki - Paterek. Obszar zagrożony wynosi ok. 12 km2 lasów.

Katastrofy techniczne:

4. Elektrownie atomowe

Zagrożenie skażeniem promieniotwórczym na dużą skalę stanowią rozmieszczone w sąsiadujacych z Polską państwach, elektrownie jadrowe.

W promieniu porównywalnym z odległością Nakla nad Notecią do Czarnobyla znajduje sie 26 czynnych reaktorów jądrowych - każdy o mocy powyżej 440 MW. Awaria jednego z nich może spowodować podwyższenie poziomu promieniowania jonizujacego na rozległych obszarach. Mimo, iż nie wystapi w takich przypadkach bezpośrednie zagrożenie życia, to długotrwałe skutki zdarzenia mogą być nie bez znaczenia.

5. Transport materiałów niebezpiecznych

Ze względu na przebieg dróg kołowych nr 10, 241, 246 oraz linii kolejowych relacji Piła - Bydgoszcz, po których przewozi się toksyczne środki przemysłowe oraz inne środki chemiczne zagrażajace zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców w wypadku awarii cystern za strefę bezpośredniego zagrożenia należy uwazać pas terenu o szerokości do 4 km z kazdej strony trasy.

Powierzchnia tych sfer obejmuje cały obszar gminy Nakło nad Notecią. Natomiast w wypadku cysterny kolejowej o ładowności 50 ton oraz samochodowej o ładowności20 ton strefy te mogą wynieść odpowiednio 11 i 17 km. Skutkami moga być znaczne straty zanitarne, skażenia srodowiska naturalnego, ograniczneia komunikacyjne a także zagrożenie życia oraz zdrowia.

Zagrożenia pożarowo -  wybuchowe

Na terenie gminy Nakło nad Notecią szczególne zagrożenia pożarowo - wybychowe stanowią zbiorniki paliw płynnych oraz gazów LPG znajdujace się na stacjach paliw na terenie miasta oraz w jego obrębie.

Zagrożenie stanowią także rozdzielnie gazu na terenie miasta przy ulicy Krzywoustego oraz Wawrzyńca, a także gazociąg doprowadzajacy gaz ziemny Turzno - Nakło do miejscowości oraz gazociąg przebiegajacy z kierunku Kcyni oraz przez sołectwa Polichno, Paterek.

Awarie chemiczne w zakadach pracy

Ze względu na zlokalizowane na terenie m. Bydgoszcz, Zakłady Chemiczne " Organika - Zachem" produkujących i wykorzystujących w produkcji między innymi chlor w wypadku awarii instalcji i jego uwolnienia strefa skażeń szkodliwych może dojść do 22 km, co teoretycznie powoduje zarożenie wschodnich sołectw gminy tzn. Gorzenia i Minikowa obejmujacych 17 km2 i zamieszkałych przez 250 osób. Przy niektórych wiatrach wschodnich zagrożenie może objąć teren całej gmniny.

Zagrożenie toksycznymi środkami na terenie miasta i gmniy stanowi także amoniak wykorzystywany w instalcji chłodniczej w Browarze "Krajan" w Trzeciewnicy. W przypadku jedo uwolnienia mogą powstać strefy zagrożenia obejmujące rejony o powierzchni 0,2 km2 na którym mogą przebywać pracownicy zakładu oraz inna ludność.

Śladowe ilości kwasu solnego wykorzystywanego w okresie kampanii buraczanej znajdują się na terenie naklielskiej Cukrowni, jednakże w przypadku uwolnienia nie powoduje zagrożenia  ludności, powoduje skażenie ekologiczne środowiska powierzchni ok. 0,2 km2.

Inne zagrożenia:

1. Katastrofy komunikacyjne

  • Komunikacja kołowa: droga nr 10, droga 241 oraz droga 246 na odcinkach przebiegajacych przez gminę Nakło nad Notecią.
  • Komunikacja kolejowa: trasa Piła - Bydgoszcz na odcinku przebiegające  przez  gminę Nakło nad Notecią.

2. Katastrofy budowlane

Katastrofy budowlane moga powstać w wyniku rozszczelnienia instalacji gazowej i wybuchu gazu lub wad konstrukcyjnych obiektów. Spowodowane mogą zostać także poprzez silne oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Liczba poszkodowanej ludności będzie zależała od rozmiaru i lokalizacji katastrofy.

3. Militarne

Obiekty infrastruktury technicznej znajdujące się na terenie gminy tj. mosty, drogi, kolej. Instytucje w tym głównie budynki urzędowe oraz zakady pracy.

4. Akty terroru

Akty terroru na terenie gminy mogą stanowić różnego rodzaju bomby, materiały chemiczne, porwania, kradzieże, zamachy, nielegalny handel, demonstracje, zamieszki, strajki okupacyjne. Skutkami mogą być zagrożenia życia, zdrowia narastająca przestępczość o charakterze kryminalnym, utrudnienia komunikacyjne, straty materialne, zagrożenia normalnego funkcjonowania instytucji, ludności.