Charakterystyka gminy

Gmina Nakło nad Notecią leży w zachodniej części województwa kujawsko - pomorskiego w odległości 25 kilometrów (w linii prostej) od stolicy województwa m. Bydgoszcz. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km2. Z tego na miasto przypada 10,65 km2. W stosunku do obszaru województwa wynosi 1,7%. Teren gminy rozdzielony jest ciągiem wodnym - rzeką Noteć oraz Kanałem Bydgoskim - na dwie części: północna obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem oraz same miasto i część południowa gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń- Potulice oraz Paterek - Wieszki.

Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas  "łąk nadnoteckich". Cała gmina w zasadzie pozbawiona jest naturalnych stałych zbiorników wodnych z wyjątkiem stawów hodowlanych w miejscowości Występ i Ślesin. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinie. Jedynie miejscowości położone wzdłuż linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Piła leżą na morenowym terenie pagórkowym.

Gmina Nakło nad Notecią graniczy z 6 jednostkami samorządowymi tj.: Miastem i Gminą Mrocza, Miastem i Gminą Kcynia, Miastem i Gminą Szubin oraz Gminą Sadki, Gminą Sicienko a także Gminą Białe Błota.

Ogółem na terenie gminny zamieszkuje 29484 osób, z tego w mieście 16573 osób ( dane na dzień 31.12.2023 r.).

Na terenie gminy (w sołectwach i mieście) przeważa zwarta zabudowa stanowiąca 80% substancji mieszkaniowej. W samym mieście 45% stanowi stare 3-4 kondygnacyjne budownictwo, obejmujące centrum miasta. Na obrzeżach zlokalizowane są osiedla domków jednorodzinnych oraz budowane metodą "wielkiej płyty" bloki spółdzielcze i komunalne z typowymi 4 piętrowymi domami. Sołectwa na terenie gminy charakteryzują się zabudową murowaną. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i inwentarskich.

Przemysł miasta w większości ma charakter przetwórstwa rolno - spożywczego (Cukrownia Nakło S.A., Polskie Młyny oddz. Nakło nad Notecią). Cukrownia w technologii używa toksycznych środków przemysłowych (TPS) w postaci amoniaku i kwasu solnego w okresie kampanii buraczanej.

Przez teren gminy przebiega szereg szlaków komunikacyjnych w układzie północ - południe i wschód- zachód:

Kolejowe relacji:

- Toruń - Bydgoszcz - Piła - dwutorowa zelektryfikowana

- Nakło - Chojnice - jednotorowa (wycofana z eksploatacji)

- Nakło - Gniezno - jednotorowa (wycofana z eksploatacji)

Drogowe relacji:

- Nr 10 Lubieszyn - Płońsk

- Nr 241 Rogoźno - Tuchola

- Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia

Ze względu na krzyżujące się drogi kołowe, linie kolejowe oraz rzekę Noteć w gminie zlokalizowane są 3 mosty oraz 1 wiadukt o ważnym znaczeniu dla komunikacji. Funkcjonowanie i utrzymanie tych mostów rzutuje w sposób zdecydowany na przejezdność dróg. Łączna długość dróg na terenie gminny wynosi 276 km. Z tego o znaczeniu międzynarodowym i krajowym jest około 45 km. Większość dróg lokalnych (gminnych) jest utwierdzona i posiada nawierzchnię bitumiczną. Oprócz obsługi pasażerskiej przez Terenową Placówkę PKS miasto i okolice maja prywatną komunikację miejską. Gmina zasilana jest energią elektryczną, zasilane jest dwustronnie, a główny punkt zasilania zlokalizowany jest w centrum miasta. Miasto posiada wszystkie podstawowe urządzenia komunalne, większość sołectw posiada lokalne wodociągi. Do miasta doprowadzony jest gaz ziemny gazociągiem Turzno - Nakło. Gmina charakteryzuje się wysokim stopniem telefonizacji z podłączeniem do centrali automatycznej w Bydgoszczy. oraz siecią telefonii komórkowej.