Podstawy prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.  - Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - Dz. U. z 2022 r., poz. 2305

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r., poz. 122

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej - Dz. U. z 2017 r., poz. 1897.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym - Dz. U. 2017 r., poz. 1928.

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczjanego wolności i praw człowieka i obywatela - Dz. U. 2002 r., Nr 233, poz. 1955

Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  - Dz. U. 2018 r., poz. 1870

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach - Dz.U. 2019 r., poz. 631

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  - Dz. U. 2022 r., poz. 840 tj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach -  Dz. U. 2013 r. , poz. 96

Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  Dz. U. 2004 r., Nr 212, poz. 2153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa -  Dz. U. 2004 r., Nr 219, poz. 2218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystywania systemów łączności na potrzeby obronne państwa -  Dz. U. 2004 r., Nr 180, poz. 1855

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji  wojskowej - Dz.U. z 2023 r., poz. 440